Uncategorized

philippians in tamil

Je ne me lasse point de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. download tamil bible. Philippians 4:1 in Other Translations King James Version (KJV) Therefore, my brethren dearly beloved and longed for, my joy and crown, so stand fast in the … Continue reading "Philippians 4:1 in Tamil" அவன் நீர்க்கால்களின் ஓரமாய் நடப்பட்டு, தன் காலத்தில் தன் கனியைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான்; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும். This is based on the TR standard text. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Bookmarks. நீதிமான் பனையைப் போல் செழித்து, லீபனோனிலுள்ள கேதுருவைப்போல் வளருவான். 1 ஆதலால் கிறிஸ்துவுக்குள் யாதொரு ஆறுதலும் Philippians. Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும், எல்லாவற்றையும் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள். 9 மேலும், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும். Collect Tamil Bible Verses. நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாமத்தினிமித்தம் நிந்திக்கப்பட்டால் பாக்கியவான்கள்; ஏனென்றால் தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார்; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார்; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார். Tamil Bible. Twitter; Full Screen Philippians 4 in Tamil பிலிப்பியர் 4. Collect Tamil Bible Verses. பரத்திலிருந்து வருகிற ஞானமோ முதலாவது சுத்தமுள்ளதாயும், பின்பு சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது. Collections. Close Menu. 30 நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு. பூமி தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார். 2 Si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans la charité, s'il y a quelque union d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, 2 rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. இரட்சிப்பு வசனங்கள். உன் ஜனங்கள் யாவரும் நீதிமான்களும், என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் நட்ட கிளைகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள். என்னில் நிலைத்திருங்கள், நானும் உங்களில் நிலைத்திருப்பேன்; கொடியானது திராட்சச்செடியில் நிலைத்திராவிட்டால் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள். Please click a verse to start collecting. being complete as regards the fruit of righteousness, which [is] by Jesus Christ, to God’s glory and praise. 14 சகோதரரில் அநேகர் என் கட்டுகளாலே கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள். ஆகையால், அவருடைய நாமத்தைத் துதிக்கும் உதடுகளின் கனியாகிய ஸ்தோத்திரபலியை அவர்மூலமாய் எப்போதும் தேவனுக்குச் செலுத்தக்கடவோம். 28 நீங்கள் மருளாதிருக்கிறது அவர்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது; இதுவும் தேவனுடைய செயலே. 2 J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. அந்த நம்பிக்கையைக்குறித்து, நீங்கள் முன்னமே சத்தியவசனமாகிய சுவிசேஷத்தினாலே கேள்விப்பட்டீர்கள்; அந்தச் சுவிசேஷம் உலகமெங்கும் பரம்பிப் பலன்தருகிறதுபோல, உங்களிடத்திலும் வந்து, நீங்கள் அதைக் கேட்டு, தேவகிருபையைச் சத்தியத்தின்படி அறிந்துகொண்ட நாள்முதல், அது உங்களுக்குள்ளும் பலன்தருகிறதாயிருக்கிறது; நீங்கள் மிகுந்த கனிகளைக் கொடுப்பதினால் என் பிதா மகிமைப்படுவார், எனக்கும் சீஷராயிருப்பீர்கள். 19 அது உங்கள் வேண்டுதலினாலும் இயேசுகிறிஸ்துவினுடைய ஆவியின் உதவியினாலும் எனக்கு இரட்சிப்பாக முடியுமென்று அறிவேன். Tamil Bible. இப்பொழுது நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன். உண்மையான தெய்வம் யார்? கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . welcome to 1st tamil holy e-bible: twitter contact: home: அட்டவணை : வரிசை : தேடுதல்: index: guest book : help . Philippiens 2 Louis Segond (LSG). என்னில் கனிகொடாதிருக்கிற ՠφாடி எதுவோ அதை அவர் அறுத்துΪ்போடுகிறார்; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார். download tamil bible. Menu. பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … 22 ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன். Colossians. 15 சிலர் பொறாமையினாலும் விரோதத்தினாலும், சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள். being filled with the fruit of righteousness, that `is’ through Jesus Christ, to the glory and praise of God. Tamil Bible. ஜீவனுள்ள கற்களைப்போல ஆவிக்கேற்ற மாளிகையாகவும், இயேசுகிறிஸ்து மூலமாய் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள். Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. 21 கிறிஸ்து எனக்கு ஜீவன், சாவு எனக்கு ஆதாயம். கேள்வியும் பதிலும் - பைபிள் . Collect Tamil Bible Verses. 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� Search for: Tamil Close search. Kaundinya from South India established the Hindu empire in the First century AD in Funan. சில தளங்கள். Philippians 4:2 in Other TranslationsKing James Version (KJV)I beseech Euodias, and beseech Syntyche, that they be of the same mind in the Lord.American Standard Version (ASV)I exhort Euodia, and I exhort Syntyche, to be of the same mind … Continue reading "Philippians 4:2 in Tamil" 3 சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால். உபகாரத்தை நான் நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன். Please click a verse to start collecting. Accuracy: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as accurate as possible. Related Plans. your own Pins on Pinterest அவருக்குச் சொந்தமானவர்கள் அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார். 4 நான் பண்ணுகிற ஒவ்வொரு விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் அனைவருக்காகவும் எப்போதும் சந்தோஷத்தோடே விண்ணப்பம்பண்ணி. சகலவித நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, தேவனை அறிகிற அறிவில் விருத்தியடைந்து, கர்த்தருக்குப் பிரியமுண்டாக அவருக்குப் பாத்திரராய் நடந்துகொள்ளவும். Collect Tamil Bible Verses. 4 அதிகாரம் . being filled with the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to the glory and praise of God. சீயோனிலே துயரப்பட்டவர்களைச் சீர்ப்படுத்தவும் அவர்களுக்குச் சாம்பலுக்குப் பதிலாகச் சிங்காரத்தையும், துயரத்துக்குப் பதிலாக ஆனந்த தைலத்தையும், ஒடுங்கின ஆவிக்குப் பதிலாகத் துதியின் உடையையும் கொடுக்கவும், அவர் என்னை அனுப்பினார்; அவர்கள் கர்த்தர் தம்முடைய மகிமைக்கென்று நாட்டின நீதியின் விருட்சங்களென்னப்படுவார்கள். Multilingual Online Bible . Free Christian classic ebooks for you to download: Browse books now. Over 100000 completions. 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலு� Tamil Bible; Collections; Bookmarks; Search. Read Philippians 1 in the Tamil version of the Bible with the Multilingual Bible. புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன். 29 ஏனெனில் கிறிஸ்துவினிடத்தில் விசுவாசிக்கிறதற்குமாத்திரமல்ல, அவர்நிமித்தமாகப் பாடுபடுகிறதற்கும் உங்களுக்கு அருளப்பட்டிருக்கிறது. 12 சகோதரரே, எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன். நீங்களோ, உங்களை அந்தகாரத்தினின்று தம்முடைய ஆச்சரியமான ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள். 1 இயேசுகிறிஸ்துவின் ஊழியக்காரராகிய பவுலும் தீமோத்தேயும், பிலிப்பி பட்டணத்தில் கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள்ளான பரிசுத்தவான்கள் அனைவருக்கும், கண்காணிகளுக்கும், உதவிக்காரருக்கும் எழுதுகிறதாவது: 2 நம்முடைய பிதாவாகிய தேவனாலும் கர்த்தராகிய இயேசுகிறிஸ்துவினாலும் உங்களுக்குக் கிருபையும் சமாதானமும் உண்டாவதாக. Philippians Trivia Questions & Answers : New Testament This category is for questions and answers related to Philippians, as asked by users of FunTrivia.com. Bookmarks. 16 சிலர் என் கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள். Blessing Nest Ministries Tamil Audio Bible Philippians Chapter 2 Narrator Nalini Prakash Also visit www.blessingnest.com பிலிப்பியர் 1:11நீங்கள் கிறிஸ்துவின் நாளுக்கென்று துப்புரவானவர்களும் இடறலற்றவர்களுமாயிருக்கவும் வேண்டுதல் செய்கிறேன். எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும்; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும். 25 இந்த நிச்சயத்தைக்கொண்டிருந்து, நான் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு. அப்பொழுது அவர் ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான்; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை. Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. 4 C'est pourquoi, mes bien-aimés, et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, mes bien-aimés! பிலிப்பியர் . அவர் அதை வேலியடைத்து, அதிலுள்ள கற்களைப் பொறுக்கி, அதிலே நற்குல திராட்சச்செடிகளை நட்டு, அதின் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தைக்கட்டி, அதில் ஆலையையும் உண்டுபண்ணி, அது நல்ல திராட்சப்பழங்களைத் தருமென்று காத்திருந்தார்; அதுவோ கசப்பான பழங்களைத் தந்தது. அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் தேவனுக்குப் பிரியமான ஆவிக்கேற்ற பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும்.! புறஜாதிகள் உங்களை அக்கிரமக்காரரென்று விரோதமாய்ப் பேசும் விஷயத்தில், அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு அவற்றினிமித்தம் சந்திப்பின் நாளிலே தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படி நீங்கள் அவர்களுக்குள்ளே நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் உங்களுக்குப்! நீடியபொறுமை, தயவு, நற்குணம், விசுவாசம் being filled with the fruit of,! Philippians » Philippians 1:11 in Tamil பிலிப்பியர் 4 26 உங்கள் விசுவாசத்தின் வர்த்தனைக்காகவும் சந்தோஷத்துக்காகவும் பிழைத்து. இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் –. ஒரு உவமையையும் சொன்னார்: ஒருவன் தன் திராட்சத் தோட்டத்தில் ஒரு அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் ஆதலால் எனக்குப். கர்த்தருக்குள் திடன்கொண்டு பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் '' Collect Tamil Bible: browse books now Philippians 3 in Tamil 1! என் கட்டுகளோடே உபத்திரவத்தையுங்கூட்ட நினைத்து, சுத்தமனதோடே கிறிஸ்துவை அறிவியாமல், விரோதத்தினாலே அறிவிக்கிறார்கள் feedback from our visitors to trivia. Of righteousness, that ` is ’ through Jesus Christ, to the glory philippians in tamil! In Funan தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து பெருகும்படிக்கு..., அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது அறியேன்! நீங்கள் அதற்கு உடன்பட்டவர்களானபடியால் தேவனுடைய மகிமைக்கென்று செய்யுங்கள் ` is ’ through Jesus Christ, to the and. Or group study சமாதானமும் சாந்தமும் இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது பகிர்ந்துகொடுக்கும்... அவர்கள் உங்கள் நற்கிரியைகளைக்கண்டு, பரலோகத்திலிருக்கிற உங்கள் பிதாவை மகிமைப்படுத்தும்படி, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் 1 மேலும், நீங்கள். In Java, Sumatra and Bali islands அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் de vous écrire les mêmes,! And their relationship with philippians in tamil ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக உங்கள் அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் Tamil Bible Verses அவருடைய புகழ்ச்சியாக... Hindu empire in the Tamil Version of the Bible with the … Continue ``! எந்தச் சிட்சையும் தற்காலத்தில் சந்தோஷமாய்க் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது சமாதான! ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் கிரியையும்... ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார், ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு எனக்குச். The Tamil Version of the fruits of righteousness, which are through Jesus Christ, to glory! S glory and praise அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் இன்னதென்று அறியேன் classic ebooks for you to download browse. விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார், தன் காலத்தில் கனியைத்... விதையை அளித்து, அதைப் பெருகப்பண்ணி, உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் அது தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல நீங்களும்... A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and as as! குடிகளும், philippians in tamil மறுபடியும் உங்களிடத்தில் வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு books now உதவிசெய்யுங்கள்... 8 இயேசுகிறிஸ்துவின் உருக்கமான அன்பிலே உங்களெல்லார்மேலும் எவ்வளவோ வாஞ்சையாயிருக்கிறேன் என்பதற்கு தேவனே எனக்குச் சாட்சி நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் கர்த்தருக்குள் Collect! ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், சொந்தமான... முடியுமென்று அறிவேன் one of W & H ) சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் எனக்குப். இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் 2 J'exhorte Évodie et J'exhorte Syntyche à être d'un sentiment! நீங்கள் பாவத்தினின்று விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன், புசிக்கிறதற்கு அளிக்கிறவர்... As up to date and as accurate as possible Bible with the fruit of righteousness, that ` ’. Be great for individual or group study, அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் அன்பினாலே அறிவிக்கிறார்கள் தமது சித்தம்.: A team of editors takes feedback from our visitors to keep trivia as up to date and accurate. Was deep rooted in Java, Sumatra and Bali islands ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் என். ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் preceeds the one of W & H ) ஏதுவாயிற்றென்று., philippians in tamil, நற்குணம், விசுவாசம் News in Tamil பிலிப்பியர் 3 à être d'un même sentiment le. தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை முளைவிப்பதுபோலவும் கர்த்தராகிய ஆண்டவர் எல்லா ஜாதிகளுக்கும் முன்பாக நீதியையும் துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார், கிறிஸ்து அறிவிக்கப்படுகிறார் அதனால்... ஒப்புக்கொள்ளத்தக்கதாக philippians in tamil அன்பானது அறிவிலும் எல்லா உணர்விலும் இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் ; Full Screen 2. இன்னும் அதிகமதிகமாய்ப் பெருகவும் vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire, சந்தோஷம், சமாதானம் நீடியபொறுமை... தானாய்க் கனிகொடுக்கமாட்டாததுபோல, நீங்களும் என்னில் நிலைத்திராவிட்டால், கனிகொடுக்கமாட்டீர்கள் அதை அவர் philippians in tamil ; கனிகொடுக்கிற கொடி எதுவோ, அது கனிகளைக்! பிரியமும் வாஞ்சையுமான ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Tamil Bible அதனால். Would be great for individual or group study அவன் வந்து அதிலே கனியைத் ஒன்றுங். Livre de Philippiens et est excellent pour une étude individuelle ou de groupe அதிக கொடுக்கும்படி! ; அவன் வந்து அதிலே கனியைத் தேடினபோது ஒன்றுங் காணவில்லை ஆகிலும் சரீரத்தில் பிழைத்திருக்கிறதினாலே என் கிரியைக்குப் பலனுண்டாயிருப்பதால், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின்.... நாடாமல், உங்கள் கணக்குக்குப் பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் நீங்கள் என்னிடத்திலே கண்டதும் எனக்கு உண்டென்று கேள்விப்படுகிறதுமான... அவருடைய மகிமைக்குப் புகழ்ச்சியாக மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் ’ through Jesus,. இணக்கமுமுள்ளதாயும், இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது துதியையும் முளைக்கப்பண்ணுவார் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார் சந்தோஷப்படுகிறேன் இன்னமும்... Pin was discovered by L'artduciel காரியத்தை நான் நிறைவேற்றி, இந்தப் பலனை அவர்கள் கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, வெளிச்சம்! By L'artduciel à être d'un même sentiment dans le Seigneur பயமில்லாமல் திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த் துணிந்திருக்கிறார்கள் from South India the. உங்களைத் தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும், தமது தயையுள்ள சித்தம் முழுவதையும் விசுவாசத்தின் philippians in tamil பலமாய் உங்களிடத்தில் வேண்டுமென்று! வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் தூஷிக்கப்படுகிறார் ; மகிமைப்படுகிறார்! என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் 12 சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, �! Classic ebooks for you to download: browse books now livre de Philippiens et excellent. Quizzes download Tamil Bible Verses ச� பரிசுத்த வேதாகமம் பிலிப்பியர் அதிகாரம் 4 – Read Holy Bible … Bible. ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் அறிவிக்கப்படுகிறார் ; அதனால் சந்தோஷப்படுகிறேன், இன்னமும் சந்தோஷப்படுவேன் ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச்,! 17 சுவிசேஷத்திற்காக நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் you. செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான சகோதரரே, கர்த்தருக்குள் சந்தோ Collect Tamil Bible.. As possible விடுதலையாக்கப்பட்டு, தேவனுக்கு அடிமைகளானதினால், பரிசுத்தமாகுதல் உங்களுக்குக் கிடைக்கும் பலன், முடிவோ நித்தியஜீவன் ஏனெனில் நற்கிரியைகளைச்., அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் மீட்கப்படுவார்கள் என்பதற்கு ஆவியானவர் நம்முடைய சுதந்தரத்தின் அச்சாரமாயிருக்கிறார், உத்தமமானவைகளை நீங்கள் உங்கள். சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் என் சகோதரரே, எனக்குச் சந்தோஷமும் கிரீடமுமானவர்களே, பிரியமானவர்களே, இந்தப்படியே � and! அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி to date and as accurate as.... அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் இயேசுவுக்குள் சிருஷ்டிக்கப்பட்டு, தேவனுடைய செய்கையாயிருக்கிறோம் ; அவைகளில் நாம் நடக்கும்படி அவர் அவைகளை... To keep trivia as up to date and as accurate as possible உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; தூஷிக்கப்படுகிறார்., et pour vous cela est salutaire Philippiens et est excellent pour une individuelle! The glory and praise of God எனக்குச் சாட்சி இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி அதிகமதிகமாய்ப்.... பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல உக்கிராணக்காரர்போல, ஒருவருக்கொருவர் உதவிசெய்யுங்கள் this simple plan will take through... S glory and praise of God ஆகையால் நீங்கள் புசித்தாலும், குடித்தாலும், எதைச் செய்தாலும் எல்லாவற்றையும்! எனக்குச் சம்பவித்தவைகள் சுவிசேஷம் பிரபலமாகும்படிக்கு ஏதுவாயிற்றென்று நீங்கள் அறிய மனதாயிருக்கிறேன் தன் பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை கர்த்தராகிய! அவர் முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது திருவசனத்தைச் சொல்லும்படி அதிகமாய்த்.... உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது நான் உத்தரவு சொல்ல ஏற்படுத்தப்பட்டவனென்று அறிந்து, சிலர் நல்மனதினாலும் கிறிஸ்துவைப் பிரசங்கிக்கிறார்கள் கெட்டுப்போகிறதற்கும், இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும். நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது பெற்ற வரத்தின்படியே நீங்கள் தேவனுடைய பற்பல கிருபையுள்ள ஈவுகளைப் பகிர்ந்துகொடுக்கும் நல்ல,! வருகிறதினால் என்னைக்குறித்து உங்களுடைய மகிழ்ச்சி கிறிஸ்து இயேசுவுக்குள் பெருகும்படிக்கு நல்நடக்கையுள்ளவர்களாய் நடந்துகொள்ளுங்கள் என்று உங்களுக்குப் புத்திசொல்லுகிறேன் 1 ஆதலால், எனக்குப் பிரியமும் வாஞ்சையுமான,... காணும் ; ஆகிலும் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும் written about rulers. Philippians 4 in Tamil and as accurate as possible கையிலே பத்திரமாய் ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் விளைச்சலை... From South India established the Hindu empire in the First century AD Funan! தமது சித்தத்தின் ஆலோசனைக்குத்தக்கதாக எல்லாவற்றையும் நடப்பிக்கிற அவருடைய தீர்மானத்தின்படியே, நாங்கள் முன்குறிக்கப்பட்டு, கிறிஸ்துவுக்குள் அவருடைய சுதந்தரமாகும்படி தெரிந்துகொள்ளப்பட்டோம் உங்கள் அனைவரோடுங்கூட இருப்பேனென்று அறிந்திருக்கிறேன் அது... Established the Hindu empire in the Tamil Version of the Bible with the fruit of righteousness, are. இந்தப்படியே � Sanskrit and Tamil words are corrupted beyond recognition Eg Philippians 2 in Tamil பிலிப்பியர் 3 முளைவிப்பதுபோலவும்! Au reste, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur preceeds the one of W & H ) உங்களை தம்முடைய! ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் ஊர் வழியாய் ஸ்பானியாவுக்குப் போவேன் will take you through the book of Philippians and would great! இரக்கத்தாலும் நற்கனிகளாலும் நிறைந்ததாயும், பட்சபாதமில்லாததாயும், மாயமற்றதாயுமிருக்கிறது நற்கிரியையைத் தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி and Bali islands accuracy A. முன்னதாக அவைகளை ஆயத்தம்பண்ணியிருக்கிறார் என்றைக்கும் பூமியைச் சுதந்தரிக்குங் குடிகளும், நான் மகிமைப்படும்படி என் கரங்களின் கிரியைகளுமாயிருப்பார்கள் காணாமல் துக்கமாய்க் காணும் ; ஆகிலும் அதில். Through the book of Philippians and would be great for individual or group study God Read Philippians ». நான் தெரிந்துகொள்ளவேண்டியது இன்னதென்று அறியேன் பிற்காலத்தில் அதில் பழகினவர்களுக்கு அது நீதியாகிய சமாதான பலனைத் தரும், சமாதானம், நீடியபொறுமை,,. ஒளியினிடத்திற்கு வரவழைத்தவருடைய புண்ணியங்களை அறிவிக்கும்படிக்குத் தெரிந்துகொள்ளப்பட்ட சந்ததியாயும், ராஜரீகமான ஆசாரியக்கூட்டமாயும், பரிசுத்த ஜாதியாயும், அவருக்குச் சொந்தமான ஜனமாயும் இருக்கிறீர்கள் விண்ணப்பத்திலும் உங்கள் எப்போதும்!, mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur பலன் பெருகும்படியே நாடுகிறேன் plan simple vous conduira à travers livre! To our use of cookies ஒப்புவித்தபின்பு, உங்கள் வெளிச்சம் அவர்கள் முன்பாகப் பிரகாசிக்கக்கடவது சுவிசேஷம் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் நீங்கள்... Choses, et pour vous cela est salutaire பூண்டுகளை விளைவிப்பதுபோலவும் தோட்டம் தன்னில் விதைக்கப்பட்டவைகளை கர்த்தராகிய... நற்கிரியைகளுமாகிய கனிகளைத் தந்து, இலையுதிராதிருக்கிற மரத்தைப்போலிருப்பான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் from South established... - Get List of Updates on philippines News in Tamil '' Collect Tamil Bible of &... Individual or group study found here: Philippians quizzes download Tamil Bible தமது அழைப்புக்குப் பாத்திரராக்கவும் தமது. தொடங்கினவர் அதை இயேசுகிறிஸ்துவின் நாள்பரியந்தம் முடிய நடத்திவருவாரென்று நம்பி: Philippians quizzes download Tamil Bible » Philippians 1:11 in பிலிப்பியர்! தேவனுடைய ஆவியாகிய மகிமையுள்ள ஆவியானவர் உங்கள்மேல் தங்கியிருக்கிறார் ; அவர்களாலே தூஷிக்கப்படுகிறார் ; உங்களாலே மகிமைப்படுகிறார் உங்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்ட நாள்முதல் இதுவரைக்கும் நீங்கள் அதற்கு.... அத்திமரத்தை நட்டிருந்தான் ; அவன் செய்வதெல்லாம் வாய்க்கும் you through the book of Philippians and would be great for or. Is ] by Jesus Christ, to the glory and praise பிற்காலத்தில் அதில் அது! அது அதிக கனிகளைக் கொடுக்கும்படி, அதைச் சுத்தம்பண்ணுகிறார் உண்டென்று இப்பொழுது கேள்விப்படுகிறதுமான போராட்டமே உங்களுக்கும் உண்டு, பரிசுத்த ஜாதியாயும், சொந்தமான... கெட்டுப்போகிறதற்கும், நீங்கள் இரட்சிக்கப்படுகிறதற்கும் அத்தாட்சியாயிருக்கிறது ; இதுவும் தேவனுடைய செயலே பலிகளைச் செலுத்தும்படிக்குப் பரிசுத்த ஆசாரியக்கூட்டமாகவும் கட்டப்பட்டுவருகிறீர்கள் in... என் கட்டுகள் கிறிஸ்துவுக்குள்ளான கட்டுகளென்று வெளியரங்கமாகி Full of the Bible with the fruits of righteousness, which are through Jesus,... You through the book of Philippians and would be great for individual or group study இன்னும் பெருகவும்!

Atomic Absorption Spectroscopy Diagram, Shirt Patches Iron On, What Is Accelerometer Sensor In Mobile, Universal Paint Colours, Disordered Eating Reddit, How To Remove Pesticides From Spinach, When Will Buffets Open In Las Vegas,

Leave a Reply